Teollisuuden palveluliiketoiminnan koulutusohjelma kohdentuu valmistavan teollisuuden liiketoiminnan muutokseen tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan. Asiakassovelluksen ylläpito sen elinkaaren yli johtaa ratkaisuliiketoimintaan, jossa palvelujen määrä kasvaa ylläpitoon liittyvän kumppanuuden kehittyessä. Samalla palvelutoimittajan liiketoimintamalli muuttuu kuvan 1 mukaisesti. Mitä ylemmälle tasolle palveluissa päästään sitä enemmän liiketoimintarakenteita (osaaminen, palveluelementit, tarjoama, sopimukset, järjestelmät, elinkaaritiedon hallinta, etc.). Koulutus- ja kehitysohjelma luo pohjan liiketoiminnan hallitulle muutokselle.

 

Kuva 1. Palveluliiketoiminnan kasvaminen asiakaskumppanuuden kehittyessä asiakasratkaisun elinkaarella

 

Perusajatuksena on tunnistaa muutoksen yhteydessä kehitettävän osa-alueen vaikutus liiketoimintakokonaisuuteen ja olemassaoleviin liiketoimintarakenteisiin tai muutoksessa tunnistettavien tarvittavien uusien määrittelyyn. Liiketoimintakokonaisuus on kuvattu koulutus- ja kehitysohjelmanohjelman yhteydessä liiketoimintatalona kuvan 2 mukaisesti

 

 

 

Kuva 2. Koulutus- ja kehitysohjelman liiketoimintakokonaisuus systeemimallina

 

Ohessa on koulutusmoduulikokonaisuus, joka liittyy teollisuuden palveluliiketoiminnan koulutus ja kehitys ohjelmakokonaisuuteen.

 

 

 • Asiakastahon liiketoiminnan nykytila on tärkeää hahmottaa ensin. Sen pohjalta saadaan selville toteutettavan liiketoimintamallin kokonaiskuva. Samalla tunnistetaan tulevaisuuden liiketoimintavaatimukset (kuva). Jakson yhteydessä tunnistetaan liiketoiminta-ajurit ja jalkautetaan muutoskeskustelun kautta liiketoimintavaatimuksia vastaava uusi toimintamalli ja tarvittavat liiketoimintarakenteet.

  Kuva 3. Tavoitteen määrittely

 • Teollisen palveluliiketoiminnan tarjoaman lisääntyessä on oleellista ennakoida liiketoiminnan muutos ja hahmottaa tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali. Tämä edellyttää muutoksen ymmärtämistä sekä tavoitetilan määrittämistä ja tahtotilan aikaansaamista (kuva 4). Kurssijakson aikana suoritetaan strategian linjaus ja hahmotetaan kehitystoimet kehitysportaikoksi.

  • Liiketoiminnan uudistaminen--- Toimintakulttuurin muutos---Tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan---Sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja teknologinen muutos

   • Asiakasvuorovaikutuksen muutos, Tarjoaman muutos, Liiketoimintamallin muutos, Liiketoimintarakenteiden muutos,Ihmisen toimintatavan muutos,Organisaatiokulttuurin ja vuorovaikutuksen muutos

  • Palveluliiketoiminnan kulttuurin muutoksen ennakointi ja toteuttaminen

   • Toimintakulttuuri, muutosprosessi---Organisaation perimä ja kestävä uudistuminen

  • Muutokseen liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinta

  • Organisaatiokulttuurin muutoksen johtaminen

  • Liiketoiminnan muutos tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan---Organisaatiokulttuurin ja ”mindsetin” muutos---Gap-analyysi

  • Asiakasymmärryksen määrittäminen ja liiketoimintavaatimusten määrittäminen

  • Asiakassegmentointi, asiakasprofilointi ja käyttötapausten määrittäminen

  • Asiakaslähtöisyyden ja asiakasprosessin vaatimusten määrittäminen

  • Asiakasarvon muodostuminen

  • Asiakasarvon jatkuvan tuottamisen prosessi

  • Ansaintalogiikan ymmärtäminen

  • Palvelutarjoaman määrittäminen

  • Verkostoituneen asiakaskumppanuuden synnyttäminen

  • Asiakkuuden elinkaarihallinta asiakasprosessin yhteydessä

  • Asiakastyytyväisyyden aikaansaaminen ja mittaaminen

  • Palvelun jatkuvan jakamisen konkreettiset operaatiot ja prosessit

  • Palveluliiketoiminnan ja palvelujen innovointi

   • Arvon tuottamisen innovaatiokäytännöt

   • Liiketoimintamalli, palvelut, tuotteet, liiketoimintarakenteet innovoinnin kohteena

   • Avoin ja suljettu innovointi

   • Radikaali- , markkina ja elinkaari- innovaatiot

   • Palveluinnovaation asiakkaan kanssa (co-innovation)

  • Palvelujen liiketoimintalähtöinen innovointi

   • Synergian hallinta

   • Palvelulupaus ja sen lunastus

  • Palvelujen ulkoinen ja sisäinen kuvaus ja mallintaminen

  • Palvelujen tuotteitaminen

   • Palveluprosessien mallinnus

   • Palvelujen sopimusrakenteet

   • Palvelujen hinnoittelu

  • Palvelujen laatu

  • Verkostoitunutta palveluliiketoimintaa tukeva verkostokäsikirja, sisältäen verkosto- ja rajapintamallit kehitetyille osa-alueille

  • Palvelutuotannon ja toimituksen systematisointi ja virtaviivaistaminen

  • Palvelutoimitusten laatu

  • Osaamisrakenteet ja osaamisen jatkuvan muutoksen johtaminen

  • Organisaation toimintakulttuuri--- Osaamisen muutoksen hallinta

  • Osaamisrakenteen johtaminen ja kyvykkyyden kehittyminen muutoksen yhteydessä

  • Organisaatiokulttuurin muutoksen johtaminen ja viestintä

  • Verkottuneen palveluliiketoiminnan määrittely ja johtaminen

  • Suorituskyvyn mittaminen

  • Strateginen asemoituminen palveluliiketoiminnalla kilpailijoihin nähden --> mitä vaatimuksia tämä valinta asettaa osaamiselle, tiedoille ja järjestelmille?

  • Palveluliiketoiminta asiakkaan näkökulmasta: "Moment of truth" --> kuinka ja missä asiakas kohtaa yrityksen palveluliiketoiminnan?

  • Palveluliiketoiminnan tietotarpeet --> mihin tietoon palveluliiketoiminta perustuu?

  • Millaisilla tietojärjestelmillä ja mobiilipalveluilla palveluliiketoimintaa voi tukea?

  • Älykkäät laitteet --> Mikä liiketoiminta on mahdollista jos asiakkaan kone / laite / systeemi on kiinni (palvelutoimittajien) tietoverkossa?

  • Suorituskyvyn mittaaminen

  • Elinkaaritiedon muodostuminen ja hallinta elinkaaren yli

  • Elinkaaritiedon hyödyntäminen

   • Data > Informaatio > Tietämys > Palvelu

  • Palveluliiketoimintaa tukeviin tiedonhallintajärjestelmien vaatimusmääritys